PR00 | Condicions de les tarifes

 

Aquestes tarifes inclouen els preus orientatius dels nostres serveis professionals. Es tracta de preus de contractació sense IVA.

 

Justificació dels preus d'aquestes tarifes

Cada preu és el resultat d'un estudi ajustat del seu cost real, a partir de l'aplicació dels següents criteris:

• Avaluació del nombre real d'hores de dedicació, a partir d'experiències prèvies i de la implantació de procediments més eficients.

• Parametrització de la major part dels preus en funció del nombre d'unitats d'inspecció directament afectades per la intervenció. Es considera unitat d'inspecció independent cadascuna de les següents: cada habitatge independenment de la superfície; un local d'ús comercial, magatzem, garatge o qualsevol altre ús diferent al d'habitatge, en un mateix nivell i fins a 200 m² (o 125 m², en alguns casos) de superfície construïda o fracció. La nostra experiència demostra que aquest paràmetre quantifica el nombre d'hores de dedicació de manera senzilla i eficaç, millor que el cost d'obra o la superfície construïda. Així, per exemple, la dedicació que exigeix un servei sobre tres habitatges de 80 m² cada un és superior a la que exigeix una intervenció en dos habitatges de 120 m² cada un, tot i que la superfície total afectada és la mateixa en tots dos casos. En el primer cas, la solució del programa de necessitats sol ser més difícil, el nombre de visites d'inspecció o de direcció d'obra és superior, etc.

• Valoració del cost del personal implicat, d'acord amb la competència tècnica i professional necessària en cada cas.

• Estimació econòmica d'altres conceptes, com desplaçaments, segurs, visats, etc.

En l'enllaç de cada preu, podeu consultar la seua justificació detallada, la qual no inclou les despeses generals ni el benefici empresarial.

 

Compromís amb la qualitat

L'elaboració d'aquestes tarifes és part del nostre compromís amb la qualitat i la transparència.

En aquest sentit, la justificació pormenoritzada dels preus de les nostres tarifes té, també, l'objectiu de millorar la planificació temporal dels serveis prestats.

 

Vigència d'aquesta tarifa

Els preus d'aquestes tarifes estan sotmesos a una revisió contínua, en funció d'una progressiva millora en l'aplicació dels criteris descrits, de l'evolució dels preus de mercat que afecten el seu cost, de les variacions en la repercussió de les despeses generals empresarials i de la competència en el sector. En aquest sentit, els nostres preus poden variar i, de fet, variaran dia a dia.

Si necessiteu una tarifa amb un període de vigència determinat, sol·liciteu-la mitjançant el següent formulari:

Sol·licitud de tarifa en pdf

 

Forma de pagament

La forma i terminis de pagament seran els acordats amb el client. Oferim una gran flexibilitat en les fórmules adoptades, les quals inclouen, a més de les modalitats bancàries o de comerç electrònic habituals, l'acceptació de pagaments mitjançant monedes virtuals amb un valor de mercat. També acceptem criptomonedes sense valor monetari oficial quan tenen un reconeixement o difusió social, en concepte de descompte sobre les nostres tarifes.

 

Sol·licitud de pressupost formal

Aquestes tarifes tenen un caràcter orientatiu, donat que l'elaboració d'un pressupost per a una prestació de servei requereix l'estudi global de totes les circumstàncies associades a un encàrrec particular. En conseqüència, el nostre compromís contractual necessàriament exigirà la presentació d'una oferta formal, individualitzada i signada.

D'acord amb la nostra política de qualitat, abans d'iniciar la prestació d'un servei, el client ha de conèixer i acceptar l'objecte de l'encàrrec i el seu preu total, així com la seua justificació detallada.

Si necessiteu un pressupost detallat per a un servei professional particular, telefoneu-nos al +34961135438, escriviu-nos un correu a projectes@rehabi-li-tar.com o ompliu el següent formulari de contacte:

Sol·licitud de pressupost

 

 

Edició 3 (21/03/2018)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

 

Actualitzador de preus PreuK PR Tarifes oficials (només redactors)