PR00 | Condicions de les tarifes

 

Aquestes tarifes inclouen els preus orientatius dels nostres serveis professionals. Es tracta de preus de contractació sense IVA.

 

Cada preu és el resultat d'un estudi ajustat del seu cost real, a partir de l'aplicació dels següents criteris:

• Avaluació del nombre real d'hores de dedicació, a partir d'experiències prèvies i de la implantació de procediments més eficients.

• Valoració del cost del personal implicat, d'acord amb la competència tècnica i professional necessària en cada cas.

• Estimació econòmica d'altres conceptes, com desplaçaments, segurs, visats, etc.

En l'enllaç de cada preu, podeu consultar aquesta seua justificació detallada, la qual no inclou les despeses generals ni el benefici empresarial.

 

Els preus d'aquestes tarifes estan sotmesos a una revisió contínua, en funció d'una progressiva millora en l'aplicació dels criteris descrits, de l'evolució dels preus de mercat que afecten el seu cost, de les variacions en la repercussió de les despeses generals empresarials i de la competència en el sector. En aquest sentit, els nostres preus poden variar i, de fet, variaran dia a dia.

 

La justificació pormenoritzada dels preus de les nostres tarifes tenen, també, l'objectiu de millorar la planificació temporal dels serveis prestats.

 

L'elaboració d'aquestes tarifes és part del nostre compromís amb la qualitat i la transparència.

 

Aquestes tarifes tenen un caràcter orientatiu, donat que l'elaboració d'un pressupost per a una prestació de servei requereix l'estudi global de totes les circumstàncies associades a un encàrrec particular. En conseqüència, el nostre compromís contractual necessàriament exigirà la presentació d'una oferta formal, individualitzada i signada.

 

D'acord amb la nostra política de qualitat, abans d'iniciar la prestació d'un servei, el client ha de conèixer i acceptar l'objecte de l'encàrrec i el seu preu total, així com la seua justificació detallada.

 

Si necessiteu un pressupost detallat per a un servei professional particular, telefoneu-nos al +34961135438, escriviu-nos un correu a projectes@rehabi-li-tar.com o ompliu el següent formulari de contacte:

Sol·licitud de pressupost

 

 

Edició 1 (16/08/2016)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

 

Actualitzador de preus PreuK PR Tarifes oficials (només redactors)