Les ECCE com a entitats col·laboradores de l'Administració

 

En el següent article abordarem una de les novetats més importants proposats per la Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana que afectarà entre altres coses a la tramitació de llicències urbanístiques.

 

Antecedents

Si ens anem a l'articulat de la Llei 1/2019, trobem que en el precepte 147 que es modifica de la Llei 5/2014, de 25 de juliol s'afegeix una nova disposició addicional, que és la "Disposició addicional novena. Entitats col·laboradores de l'Administració." En aquesta disposició, es diu:

“1. Els ajuntaments podran exercir les funcions en matèria urbanística a què es refereix aquest precepte a través d'entitats col·laboradores de l'Administració (…) d'acord amb la Llei 38/1999, d'ordenació de l'edificació.”

Si continuem llegint, en el desenvolupament de la disposició, trobem que les entitats col·laboradores de l'Administració podran exercir les funcions que fins ara sols feia l'Administració. Estes entitats son les recollides en Registro General del CTE. Sección 5-2: Registro General de Entidades de Control de Calidad de la Edificación o per les seues sigles ECCE.

Aquest registre té el seu origen en l'article 14 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació. On al punt 1 diu:

"Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a prestar assistència tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seues instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable."

En els següents enllaços podeu consultar la inscripció de rehabi-li-tar.com en els registre especificat:

Informació de l'Empresa amb codi VAL-E-042, alta 02/12/2016

Declaració responsable com a Entitat de Control de Qualitat de l'Edificació

 

Funcions de les Entitats col·laboradores de l'Administració

Tal i com diu la Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, sera competència a partir d'ara de les entitats col·laboradores de l'Administració (ECCE) dels ajuntament que ho desitgen:

a) Verificar els requisits d'integritat documental, suficiència i idoneïtat dels projectes i la documentació corresponents a la llicència o declaració responsable, exigits per la normativa aplicable.

b) Acreditar que els projectes i la documentació tècnica compleixen les previsions i la normativa aplicable.

c) Emetre informes sobre l'adequació de les obres a la llicència atorgada durant el procés d'execució d'aquestes.

d) Emetre l'informe tècnic de conformitat de les obres executades a l'efecte de la declaració responsable llicència o de primera ocupació.

 

Conclusions

Gràcies a aquesta disposició els ajuntaments poden alleugerir l'enorme càrrega de treball que tenen i reduir el temps d'espera per a la concessió de llicències, ja que és l'entitat col·laboradora de l'Administració la que pot verificar i acreditar que els projectes i la documentació tècnica compleixen amb la legislació vigent.

Per tant i com a entitat col·laboradora de l'Administració, estem a la vostra disposició per a gestionar qualsevol documentació que l'Administració us sol·licite en la tramitació de les vostres llicències.

LEY 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

 

 

Edició 1 (26/03/2019)

Redactada i aprovada per

Francesc Company Gandia

francesc.company.rehabi-li-tar.com