Les ECCE com a entitats col·laboradores de l'Administració

 

La Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, proposa importants novetats en relació a la tramitació de llicències urbanístiques. Us oferim, a continuació, un resum.

 

Antecedents

El precepte 147 de la Llei 1/2019 afegeix a la Llei 5/2014 una Disposició addicional novena. Entitats col·laboradores de l'Administració, on es diu:

“1. Els ajuntaments podran exercir les funcions en matèria urbanística a què es refereix aquest precepte a través d'entitats col·laboradores de l'Administració (…) d'acord amb la Llei 38/1999, d'ordenació de l'edificació.”

És a dir, aquestes Entitats Col·laboradores de l'Administració (ECA) podran exercir les funcions que fins ara sols feia l'Administració.

Aquestes entitats són les anomenades per la Llei 38/1999 (LOE) Entitats de Control de Qualitat de l’Edificació (ECCE). En efecte, l'article 14, al punt 1 diu:

"Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a prestar assistència tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seues instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable."

Com es diu en l'esmentada disposició addicional novena, la regulació del sistema d'habilitació, funcionamient i registre d'aquestes entitats es farà mitjançant decret del Consell. No obstant això, i mentre s'aprova aquest decret, el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, preveu el següent (article 4):

"Como complemento de los Documentos Básicos, de carácter reglamentario, incluidos en el CTE y con el fin de lograr una mayor eficacia en su aplicación, se crean los Documentos Reconocidos del CTE, definidos como documentos técnicos, sin carácter reglamentario, que cuenten con el reconocimiento del Ministerio de Fomento que mantendrá un registro público de los mismos."

En compliment d'aquest Decret, el propi Ministeri de Foment va crear els corresponents registres, que poden consultar-se en el següent enllaç:

Registro CTE

Entre aquests Registres, hi ha el Registro Entidades y Laboratorios de control de calidad de la edificación, el qual inclou un Registre de les esmentades ECCEs, organitzat per Comunitats Autònomes:

Registro General del CTE. Sección 5-2: Registro General de Entidades de Control de Calidad de la Edificación del Ministerio de Fomento, Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo Subdirección General de Arquitectura y Edificación

Les entitats inscrites en aquest Registre van ser acreditades per la pròpia Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, la qual va verificar la implantació de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020. En e Registre, fent clic en el codi d’inscripció, es pot consultar la declaració responsable de cada ECCE.

La nostra empresa consta inscrita en aquest Registre i, per tant, es troba habilitada per a exercir les funcions que la Llei 1/2019 atorga a les entitats col·laboradores de l'Administració.

En els següents enllaços podeu consultar la inscripció de rehabi-li-tar.com:

Informació de l'Empresa amb codi VAL-E-042, alta 02/12/2016

Declaració responsable com a Entitat de Control de Qualitat de l'Edificació

 

Funcions de les Entitats col·laboradores de l'Administració

Tal i com diu la Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, serà competència a partir d'ara de les entitats col·laboradores de l'Administració, en els ajuntament que ho desitgen:

a) Verificar els requisits d'integritat documental, suficiència i idoneïtat dels projectes i la documentació corresponents a la llicència o declaració responsable, exigits per la normativa aplicable.

b) Acreditar que els projectes i la documentació tècnica compleixen les previsions i la normativa aplicable.

c) Emetre informes sobre l'adequació de les obres a la llicència atorgada durant el procés d'execució d'aquestes.

d) Emetre l'informe tècnic de conformitat de les obres executades a l'efecte de la declaració responsable llicència o de primera ocupació.

 

Les declaracions responsables acompanyades d'un informe elaborat per una ECCE

D'altra banda, els preceptes 133 i 134 modifiquen els articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, on es determinen els actes subjectes a llicència i a declaració responsable. En particular, l'apartat 2 del 214, en la seua nova redacció, especifica una àmplia enumeració d'obres i instal·lacions que es podran tramitar per declaració responsable, si van acompanyades d'una certificació per part d'una entitat col·laboradora de l'Administració.

Aquesta novetat tindrà com a conseqüència que moltes sol·licituds de llicències que actualment han d'esperar mesos o anys a la seua concessió, ara es podran tramitar mitjançant declaració responsable, amb l'avantatge per a les empreses i particulars i també per a l'Administració, que veurà així alleugerida la càrrega del seu servei tècnic.

Com a entitat col·laboradora de l'Administració, rehabi-li-tar.com està a la vostra disposició per a redactar i presentar la certificació requerida en les tramitacions per declaració responsable, la qual, com és sabut, impliquen una efectivitat immediata.

 

Referències normatives

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana

Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana

 

 

Edició 2 (29/05/2019)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

 

Edició 1 (26/03/2019)

Redactada i aprovada per

Francesc Company Gandia

francesc.company.rehabi-li-tar.com