La Conselleria d'Habitatge donarà ajudes per a la realització de l'Informe d'avaluació d'edificis (IEEV.CV)

 

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori convoca per a l’exercici 2019 les ajudes per a la realització de l’Informe d’avaluació d’edificis. Aquest informe es obligatori per als edificis de més de 50 anys o per a la sol·licitud d'altres ajudes com ara les de rehabilitació. En rehabi-li-tar.com estem especialitzats en aquest tipus de tràmits per això, si volen que la gestió d'aquestes ajudes i la realització de l'Informe es realitzen amb total professionalitat, el millor és encomanar-se a una empresa com rehabi-li-tar.com.

 

Antecedents.

La Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d’ordenació i foment de la qualitat de l’edificació (LOFCE), i el seu antecedent estatal, la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE), insisteixen no solament en la importància econòmica del sector de l’edificació, sinó també en el seu component cultural, conformador del paisatge i del patrimoni arquitectònic, així com el seu component social com a hàbitat de les activitats humanes i com a atenció al dret bàsic a l’habitatge. D’altra banda, quant al procés edificatori, els agents responsables i les característiques de l’edificació, s’incideix en qüestions de qualitat que, a més de garantir els requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i habitabilitat, incorporen com a tals els de reducció de l’impacte mediambiental i els de sostenibilitat. I entre els aspectes d’habitabilitat, és a dir, els referits al benestar de les persones, la protecció contra el soroll, l’aïllament tèrmic o l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, tot això dins d’un marc de responsabilitat sobre la conservació de les edificacions que els atenguen adequadament

 

Condicions de la concessió de les ajudes.

El procediment de concessió d'aquestes subvencions serà el de concurrència competitiva. Podran ser part beneficiària d'aquestes ajudes les comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris o propietàries únics d'edificis de caràcter predominantment residencial, que hagueren registrat l'IEE posteriorment a l'1 de juny de 2018, segons el model establit per la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana.

 

Termini i forma de presentació de sol·licituds.

El termini per a la presentació de la sol·licitud s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el dia 30 d'abril de 2019, inclusivament. L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria. La presentació i procediment de tramitació serà telemàtic i es realitzarà segons s'estableix en la base quarta de l'Ordre 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'Informe d'Avaluació d'Edificis.

 

Import de les ajudes i criteris de baremació

1. Import de les ajudes: Es concedirà una ajuda màxima de 20 euros per cada un dels habitatges de les que conste l'edifici, i de 20 euros per cada 100 metres quadrats de superfície útil de local, sense que en cap cas es pugui superar la quantitat de 500 euros pel edifici, ni el 50 per 100 del cost de l'informe.

2. Criteris de baremació:

a) Nombre d'habitatges de l'edifici:

-Si l'edifici té 20 habitatges o més: 3 punts

-Si l'edifici té menys de 20 habitatges: 1 punt.

b) En funció de la qualitat constructiva segons la categoria cadastral predominant de l'edifici:

-En habitatges amb categoria constructiva cadastral 7, 8, o 9: 10 punts.

-En habitatges amb categoria constructiva cadastral 6: 8 punts.

-En habitatges amb categoria constructiva cadastral 5: 5 punts.

-En habitatges amb categoria constructiva cadastral 4: 3 punts.

-En habitatges amb categoria constructiva cadastral 1, 2, o 3: 1 punt.

 

Termini de resolució d'ajudes, notificació i recursos.

El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució de les ajudes serà de sis mesos, comptadors a partir de la publicació de la present resolució de convocatòria. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i publicat resolució expressa, les persones sol·licitants podran entendre desestimada la seua sol·licitud per silenci administratiu.

La resolució de les ajudes es notificarà mitjançant la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La citada publicació substituirà la notificació individual de la resolució, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra la resolució de les ajudes, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, des de l'endemà de la publicació d'aquesta, segons el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta, d'acord amb el que estableixen els articles 10.1.a, i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l’exercici 2019 les ajudes per a la realització de l’Informe d’avaluació d’edificis

 

 

Edició 1 (28/02/2019)

Redactada i aprovada per

Francesc Company Gandia

francesc.company.rehabi-li-tar.com