La certificació energètica

 

Què és el Certificat d'Eficiència energètica?

El certificat d'eficiència energètica d'un immoble informa sobre el consum energètic i les emissions de CO2 d'aquest, així com de les possibles millores per obtenir un funcionament més eficient.

Amb l'elaboració del certificat enrgético, obtenim l'Etiqueta energètica, que mostra les qualificacions obtingudes mitjançant una escala de valors que va des de la A, la més eficient, fins a la G, la menys eficient.

 

Quan és obligatori?

Per a la venda o lloguer d'un immoble o local, i és obligat mostrar l'etiqueta des del moment en que s'anuncia.

Decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis

 

Qui pot realitzar-lo?

És responsabilitat del propietari obtenir el certificat energètic, per al que haurà de contractar els serveis d'un tècnic certificador.

Consulta pública de tècnics certificadors de la Comunitat Valenciana

El tècnic certificador haurà de realitzar visita a l'immoble per fer una presa de dades de l'envoltant i les seves característiques, així com dels sistemes d'obtenció d'aigua calenta sanitària, refrigeració i calefacció existents.

 

 

Edició 1 (03/05/2017)

Redactada i aprovada per

Maigualida Soler Falcó

maigua.soler.rehabi-li-tar.com